FöretagsCentrum i Oskarshamn Ekonomisk Förening

Den ekonomiska föreningen FöretagsCentrum i Oskarshamn bildades 1999 i syfte att samla ortens näringsliv och kommunala förvaltning kring ambitionen att vidareutveckla ortens näringsliv och företagande. 

Den operativa verksamheten bedrevs fram till 2016 i ett gemensamägt servicebolag, FöretagsCentrum i Oskarshamn AB. Då fusionerades detta bolag med Attraktiva Oskarshamn AB i syfte att kraftsamla kring ortens utveckling och tillväxt inom alla relevanta områden och samtidigt ta till vara de synergieffekter som en enhetlig organisation medger. I den ekonomiska föreningens nuvarande stadgar anges att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bidra till ett långsiktigt starkt och väl differentierat näringsliv i Oskarshamn.

Det operativa arbetet utförs av det hälftenägda servicebolaget och följaktligen är 
medlemskapet i föreningen i alla sammanhang kopplat till ett erläggande av serviceavgift till Attraktiva Oskarshamn AB. 

Föreningsverksamhet

Föreningen FöretagsCentrum i Oskarshamn har som huvudsaklig uppgift att utforma, delge och följa upp ägardirektiv till servicebolaget Attraktiva Oskarshamn AB. Utöver detta ska föreningen i huvudsak erbjuda arenor för information till och dialog med föreningens medlemmar. Det kan bland annat ske genom att fånga in medlemmarnas behov via möten eller förmedla information via nyhetsbrev med näringslivsfokus. Verksamheten är, precis som beträffande Attraktiva Oskarshamn Ekonomisk förening, nära knuten till servicebolagets verksamhet och kommunikativa arenor.  

Gränsdragningarkring vad som sker i ägarföreningens regi och vad som bolaget tillhandahåller iform av finansiering, resurser och kompetens klarställs löpande.

siluett-600x200