Tydliga riktlinjer och mål

För att bli Purple Flag-certifierad krävs en gemensam målbild med tydliga riktlinjer för hur samarbetet ska bedrivas. Arbets- och referensgruppen behöver representera olika kompentenser och intressenter både från den privata och offentliga sektorn.

kvaellsbild oskarshamn fraan vattnet

Nuläge

Just nu finns en organisation bestående av en koordinator, en styrgrupp och olika arbetsgrupper. En samordning av initiativ och åtgärder finns i handlingsplanen, där nuläge, åtgärder och ansvar definieras. Organisationen består av Attraktiva Oskarshamn AB, representanter från fastighetsägare, olika förvaltningar inom Oskarshamn kommun, hotell- och restaurangbranschen, handeln och räddningstjänsten Oskarshamn kommun.

Hur kan vi bli bättre?

  • Utveckla mer samverkan mellan de offentliga och privata intressenterna. Samtliga aktörer behöver därför att ta sin del av ansvaret och se sig som en viktig del av processen.
  • Utveckla arbetsgrupper och arbeta för en gemensam syn på utveckling.
  • Målbild för 2018 att fortsätta arbeta inom alla samtliga Purple Flags fokusområden och att genom olika åtgärder hålla minst Purple Flag standard.  

Vad gör vi nu?

  • Ett arbete inom stråkarbete och utbud har påbörjats. Arbetsgruppen har representanter från fastighetsägare, restaurangbranschen, handeln, Oskarshamn kommun och Attraktiva Oskarshamn AB. Målet är att under hösten och vintern 2017 presentera ett underlag för behovet av etableringar, vilka stråk som behöver att utvecklas och vilken inriktning och användning av Lilla och Stora torget ska ha.
  • För att utveckla ett café och restaurangutbud med flera uteserveringar så pågår det ett arbete inom stråkarbete och i krögarnätverket. Fastighetsägarna och tekniska kontoret är viktiga aktörer och har en viktig roll i vidarearbete.
  • Belysningsprogram från 2011 är ett styrdokument som ger vägledning i belysningsfrågor och är framtaget för att ge ett helhetstänk och en enhetlig belysningsanläggning i staden och ett underlag för vidare arbete. En arbetsgrupp med representanter från olika aktörer ska under hösten och vintern 2017 ta fram vilka åtgärder som behövs för att få mer belysning i Purple Flag-området.
  • En stadsomvandling pågår med byggande av bostäder, nya parkeringar, torg, gångfärdsgator och utveckling av Inre hamnen.
  • Arbetet för en trygg och säker stadsmiljö pågår. Fortsatt samarbete mellan polis, krögare, fältassistenter, BRÅ och folkhälsoarbete är viktigt.