Belysning skapar trygghet

Säkerhet är ett av Purple Flags och kvällsekonomins fem fokusområden. Och med säkerhet menas att staden ska vara attraktiv, trygg och säker för de som bor, besöker eller arbetar inom Purple Flag området. Även hur Purple Flag området upplevs är viktigt. Är det tryggt, rent och välkommande? Belysning är en faktor som gör att man kan kännas tryggare när man vistas ute kväll- och nattetid. Inom Purple Flag har en arbetsgrupp som består av Oskarshamn kommun, Attraktiva Oskarshamn AB, fastighetsägare, handel, restaurangverksamhet och Oskarshamn Energi påbörjat ett arbete för att se över hur vi kan skapa större trygghet med belysning.

dsc_1825

Syfte är att ta fram en ny plan hur man kan arbeta bland annat med fasadbelysning, effektbelysning, ev ny belysning på olika ställen samt förtätning av belysning. Många kan bidra med att skapa en tryggare stad med belysning. Affärsidkare kan med öppna och belysta skyltfönster bidra till en attraktiv stadskärna. Belysta skyltfönster kan inspirera till shopping dagtid. Café, restauranger och kontorsverksamheter kan med belysta fasader och belysning i fönster/lokal även efter stängningstid bidra för en tryggare känsla. Med timer kan man styra vilka tider man vill ha mer eller mindre belysning. På helgerna när flera vistas senare ute kvälls- och nattetid är behovet större för mer belysning, än på sena kväll- och nattetider på vardagar. 
Mer belysning på husfasader lyfter inte bara vackra fastigheter, men skapar även en trevlig stadsmiljö. Vissa gator behöver mer belysning, även Stadsparken.
Trädbelysning är en åtgärd som kan bidra till en ökad känsla av trygghet i Stadsparken.
 
Förslag som berör ny belysning eller förtätning av gatubelysning och effektbelysning är ett politiskt beslut om investering. Medan fasadbelysning är en investering fastighetsägarna behöver att ta. Alla som har olika verksamheter i centrum kan bidra till en ökad känsla av trygghet och arbeta för att utveckla platsens attraktion.
 
Genom handlingsplanen har vi listat upp hur vi kan bli bättre och vad gör vi nu;

Hur kan vi bli bättre?

dsc_1942
 • Stadsparken behöver ses över när det gäller belysning. Kyrkan kan vara för mycket belyst, så att parken känns mörkare än vad den är.
 • Kyrkogården är mycket mörk, åtgärder som belysning av träd kan vara en lösning.
 • Att ta fram en plan för fasadbelysning som tar hänsyn till fastigheternas arkitektur och områdets karaktär bidrar till att lyfta platsen och gaturummet. Lösningar eller förslag finns i belysningsprogrammet, men en mer specifik plan bör göras.
 • Att butiksinnehavare arbetar för att ha ljus i sina skyltfönster kvällstid, eventuellt nattetid på helgerna.
 • Nattbelysning av kontor, caféer ochrestauranger bidrar till tryggare och attraktivare stadskärna.
 • Effektbelysning av offentlig konst och utsmyckning skapar trivsel och trygghet.
 • Förtätning av gatubelysning för att öka tryggheten.
 • Gågatan Flanaden är helt utan gatubelysning. Bör prioriteras inför hösten.

Vad gör vi nu?

dsc_1789
 • Arbeta vidare med butiksinnehavare kring belysning i skyltfönster kväll (ev nattetid fredagar och lördagar) kan inspirera till shopping dagtid. Café och restauranger, kontor och verksamheter kan även bidra till att skapa trygghet och trivsel. Tillsammans med belysta husfasader kan skyltfönstren bidra till platsens attraktion.
 • Se över utomhusbelysning i Stadsparken ochpå kyrkogården. Se över placering av bänkarna, många står i de mörka delarna i parken. Se över var det kan förbättras med effektbelysning, fontän, vid staty, planteringar med mera.
 • Arbeta med hur Lilla torget och Stora torget, gator som Kyrkogårdsgatan, Slottsgatan, Södra Långgatan, gågatan Flanaden, Hamngatan och Bäckgatan som många tycker är otrygga och mörka kan bli ljusare och tryggare.
 • Hur kan olika parkeringsplatser bli mer trygga och rätt belysta?
dsc_1916