Syfte och mål

I Oskarshamn bedrivs arbetet i Purple Flag hos många olika parter, men alla jobbar med ett gemensamt syfte, mål och målgrupp.

Syfte
Ett övergripande syfte med Purple Flag och kvällsekonomin i Oskarshamn är att skapa förutsättningar för en ekonomisk och socialt hållbar stadskärna med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter.
Med ett arbete tillsammans i en process som bygger på samarbete och samverkan, ger det en ökad förståelse och kunskap om alla stadens aktörer som på ett eller annat sätt bidrar till stadens totala utbud av verksamheter och service.

Mål
Målet är att bli Purple Flag certifierad och för detta finns det krav på ett antal kriterier som ska uppfyllas. Förändringsviljan är viktig för att kunna skapa en positiv utveckling och faktiska framsteg.
Målet är att bli certifierad, men processen ska fortsätta med siktet att skapa fortsatt utvecklingsarbete som ger tillväxt och lönsamhet utifrån ett hållbart ekonomiskt, socialt och jämställt perspektiv.

Målgrupp
Kvällsekonomin berör alla som på något vis erbjuder upplevelser, nöjen, samhällsservice med mera direkt eller indirekt. Genom samverkan och samarbete mellan dag- och kvällsekonomi är målet att utveckla och erbjuda ett varierat utbud till så många målgrupper som möjligt.

För att knyta ihop dagens shopping, kulturutbud samt andra aktiviteter med till exempel tidig kväll behöver vi ta hänsyn till människors beteende- och rörelsemönster, öppettider, säkerhet, kommunikationer etc. Detta gör vi genom att dela in kvällen och natten i olika tidszoner. Varje tidszon har sin karaktär och målgrupp. Vi kommer att arbeta med hur vi kan nå en bredare målgrupp inom varje tidszon.