Den ideella föreningen Handel Oskarshamn

Föreningen skall samla handelsföretag som har ett starkt intresse för Oskarshamns handelsutveckling och tillväxt. För genomförande av beslutade aktiviteter samverkar föreningen, styrt via avtal, med bolaget Attraktiva Oskarshamn AB.

Arbetsordning för styrelsen - Handel Oskarshamn

Arbetsordningen antagen av styrelsen 2013-03-05

Arbetsuppgifter
 • Styrelsen ska, utifrån avtal med Attraktiva Oskarshamn AB, formulera en marknadsförings- och aktivitetsplan som ska tjäna som vägledning för prioritering av aktiviteter.
 • Styrelsen ansvarar för att verksamhetsidén justeras efter behov, hålls aktuell samt genomförs.
 • Styrelsen ansvarar för planering av förenings- och årsmöten.
 • Styrelsen föreslår en valberedning som väljs på ordinarie årsmöte och utser person att företräda föreningen på Attraktiva Oskarshamns bolagsstämma.
 • Styrelsen beslutar om inträde och utträde av medlemmar till föreningen.
Arbetsformer
 • Styrelsens möten leds av ordföranden.
 • Dagordningen förbereds av ordföranden och sekreteraren gemensamt. Dagordningen ska behandla de frågor som redovisats under ”Arbetsuppgifter” ovan.
 • Föreningens sekreterare skriver mötesanteckningar i form av enkelt beslutsprotokoll.
Ledamöter
 • Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt därtill minst sex och högst åtta ledamöter.
 • Valberedningen består av minst två utomstående personer samt föreningens ordförande.
 • Hälften av styrelsens ledamöter väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år. Ordförande väljs antingen på ett eller två år.
 • Ledamöterna är namngivna i särskild lista.
 • Förutom styrelsens ledamöter, deltar normalt centrumledaren, från Attraktiva Oskarshamn AB, som adjungerad.
Mötesfrågor
 • Styrelsen sammanträder normalt 4 ggr per år. Extra sammanträden kan föreslås av ordföranden eller minst två ledamöter gemensamt. Mötesplanen föreslås av ordföranden.
 • Kallelser till sammanträden skickas tillsammans med dagordning och informationsmaterial normalt ut en vecka före sammanträdet av sekreteraren.
 • Dagordning vid styrelsemöte ska innehålla följande frågor; Föreningens ställning och resultat, uppföljning av marknadsplan, investeringar samt strategiska frågor.
 • Mötesanteckningarna skickas normalt ut till ledamöterna en vecka efter sammanträdet.
 • Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas enhälligt av närvarande styrelseledamöter.

Stadgar - Handel Oskarshamn

§ 1. Namn och ändamål
Föreningens namn är Handel Oskarshamn. Föreningen är en ideell förening, med ett ideellt syfte. Föreningen har bildats genom ett samordnat initiativ av Oskarshamns Köpmannaförening samt Attraktiva Oskarshamn AB. Föreningens ändamål och syfte är att verka för höjande av medlemmarnas yrkesinsikter, verka för kollegialt samförstånd medlemmarna emellan, företräda och bevaka handelns utveckling lokalt samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen gällande aktiviteter och evenemang som marknadsför handeln i Oskarshamn.

§ 2. Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Oskarshamn.

§ 3. Medlemskap
Föreningen är öppen för handelsföretag som önskar främja föreningens ändamål och åtar sig att följa dess stadgar samt samarbetsavtal.
Medlemskap i föreningen beviljas av föreningens styrelse som dock kan hänskjuta frågor av principiell karaktär till ordinarie årsmöte. Medlemskap bekräftas genom ett med föreningen träffat avtal som gäller för ett år i taget med årsvis förlängning.

§ 4. Förmåner
Medlemmar i föreningen äger rätt att:

 • Delta i årsmöten och föreningens aktiviteter.
 • Få tillgång till det kontaktnät som föreningens medlemmar bygger upp genom arbetet i föreningen.
 • Erhålla de förmåner föreningen avtalar om med Attraktiva Oskarshamn AB.

§ 5. Avgifter
Medlemmen erlägger en årlig medlemsavgift till föreningen samt till föreningen Attraktiva Oskarshamn (org nummer), och godkänner därmed även den modell för serviceavgift som Attraktiva Oskarshamn AB lägger fram.
Medlemskap upphör när anmälan härom har inkommit från medlemmen till styrelsen eller när styrelsen beslutat om uteslutning (se villkor under §6 Utträde och §7 Uteslutning).

§ 6. Utträde
Medlem äger fritt utträda ur föreningen. Anmälan om upphörande av medlemskap sker i enlighet med det serviceavtal som tecknas mellan medlemmen och bolaget Attraktiva Oskarshamn AB.

§ 7. Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot dessa stadgar eller ej betalar de beslutade avgifterna till föreningen och Attraktiva Oskarshamn AB eller som uppenbart motverkar föreningens ändamål. Medlem som uteslutits ska erlägga alla avgifter, till både förening och Attraktiva Oskarshamn AB, som är förfallna vid beslutet om uteslutning.

§ 8. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas en gång årligen senast under tertial ett. Mötet som öppnas av styrelsens ordförande ska behandla följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
 3. Justering av röstlängd.
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen samt fråga om godkännande av redovisningen.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 7. Val av ordförande i föreningens styrelse (sitter 1 år).
 8. Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse (1 respektive 2 år).
 9. Val av revisor för tiden till nästa ordinarie årsmöte.
 10. Val av valberedning, bestående av två personer samt föreningens ordförande som är sammankallande.
 11. Fastställande av föreningens budget för innevarande räkenskapsår samt fastställande av medlemsavgift till föreningen samt modell för serviceavgiften till Attraktiva Oskarshamn AB för närmast följande räkenskapsår.
 12. Redovisning av medlemsfrågor.
 13. Övriga ärenden som hänskjutits till mötet.

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så begär eller då ordinarie medlemmar representerande minst en tredjedel av antalet ordinarie medlemmar i föreningen så begär.

Kallelse till årsmöte initieras av styrelsens ordförande och ska utsändas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra årsmöte.

Varje ordinarie medlem äger vid årsmöten en röst.

Mötets beslut utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de avgivna (närvarande eller via fullmakt) rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande biträder.

Vid val av styrelseledamöter utses den som fått de flesta rösterna.

Medlem som önskar få fråga behandlad vid årsmöte ska anmäla denna fråga till styrelsens ordförande senast två veckor före årsmöte.

Valberedningen ska verka för kontinuitet i föreningens verksamhet.

§ 9. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte minst sex och högst åtta ledamöter.

Ledamöter utses vid ordinarie årsmöte. Under förutsättning att årsmötet beviljat ansvarsfrihet väljs hälften av styrelsens ledamöter på ett år och övriga ledamöter väljs på två år. Ordförande väljs antingen på ett eller två år. Mandattid räknas från valtillfälle till och med nästa eller nästkommande ordinarie årsmöte beroende på om val skett på 1 eller 2 år.

Styrelsen ska verka för att representanter för både extern- samt centrumhandel ingår.
Styrelsen utser årligen vid sitt första sammanträde efter ordinarie årsmöte vice ordförande samt sekreterare och kassör.

§ 10. Styrelsens åligganden
Föreningens styrelse har ansvaret för att sådana åtgärder vidtas att föreningens syfte och ändamål uppnås.

Speciellt åligger det styrelsen att:

 • För varje verksamhetsår besluta om föreningens verksamhet vilket dokumenteras i en marknadsförings- och aktivitetsplan.
 • Utse den person som ska representera föreningens på Attraktiva Oskarshamn AB:s bolagsstämma.
 • Föreslå budget för föreningens utgifter och inkomster samt föreslå medlemsavgiftens storlek till föreningen.
 • Till ordinarie föreningsmöte framlägga föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Aktivt verka för och bevaka medlemsvärvningsfrågor och besluta om inträde i och utträde ur föreningen. Medlemsfrågor av principiell vikt ska dock behandlas på ordinarie föreningsmöte.
 • Årligen godkänna den modell för serviceavgift till bolaget som presenteras i samverkansavtalet med Attraktiva Oskarshamn AB.
 • Aktivt utöva och bevaka sina skyldigheter och rättigheter i samverkansavtalet som föreningen tecknar med bolaget Attraktiva Oskarshamn AB.
 • Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål eller bryter mot dess stadgar.

§ 11. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller de som styrelsen bemyndigar härtill.

§ 12. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år eller då ordförande finner det lämpligt eller då minst två ledamöter så begär.

Ordföranden svarar för att kallelse utgår till ordinarie ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas enhälligt av närvarande styrelseledamöter. Vid styrelsesammanträden ska protokoll föras.

§ 13. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14. Revisorer
För granskning av förvaltningen och räkenskaperna ska föreningsrevisor utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästa ordinarie föreningsmöte.

§ 15. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av ordinarie föreningsmöte och bekräftas av nästföljande ordinarie eller extra föreningsmöte. Mellan beslut och bekräftelse ska minst fyra veckor förflyta. För beslut om stadgeändring krävs 2/3-dels majoritet av de på föreningsmötet röstberättigade (närvarande eller genom fullmakt). För giltigt beslut krävs minst 2/3-delar av närvarande (eller via fullmakt) medlemmar vid båda föreningsmötena.

Beslut om stadgeändring kan även fattas direkt vid ordinarie eller extra föreningsmöte om samtliga medlemmar är representerade vid mötet och bifaller beslutet.

§ 16. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska fattas i samma ordning som i föregående paragraf bestämt beträffande stadgeändring. I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar anvisas för ändamål i överensstämmelse med § 1.