Detaljplanering, projektering och markanvisningar

Planeringen av Inre hamnen fortskrider med högsta prioritet. Det är en hel del bollar i luften.

Just nu arbetas det med två detaljplaner för Inre hamnen. Det är dels det vi kallar Norra Inre hamnen (f.d Bohamns fanerfabriks område med omnejd) samt Brädholmen där även Badholmen och Skeppsbrokajen ingår. Den förstnämnda planen förväntas tas upp för antagandebeslut i samhällsbyggnadsnämnden under våren, och planen för Brädholmen förväntas samrådas under våren.

Det har genomförts en markanvisningstävling för Brädholmen, det vill säga en process där det ska utses vilka som ska vara med och bygga bostäder och lokaler på Brädholmen. Just nu är kommunen i slutfasen av processen som innebär förhandlingar och avtalsskrivningar med utsedda exploatörer. Inre hamnen ska byggas i etapper och det är aldrig för sent att anmäla sitt intresse för att vara med och utveckla området. Ett mer intressant läge att bygga i måste vara svårfunnet!

Projekteringar, vilket är sista steget innan grävskoporna kommer på plats och byggnationer av gator, va, parker och torg kan komma igång, pågår. I norra Inre hamnen är projekteringen i slutfasen och för Brädholmsområdet är den nyligen påbörjad. Här ingår ocskå att inspektera och renovera alla kajer i Inre hamnen, liksom att grundligt utreda markföroreningar och sanera.

Som tidplanen ser ut just nu lutar det åt att sanering, samt anläggande av gator och park i norra Inre hamnen kan komma igång sent i vår alt direkt efter sommaren. Under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft.

I skrivande stund planerar vi en alldeles speciell sak till Brädholmen i sommar, en tillfällig anordning som ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna. Mer om detta så småningom!

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen här!2017-03-15