FAQ

Det är självklart att det finns många frågor och funderingar när ett så här stort stadsutvecklingsprojekt samråds. Här har vi sammanställt några av  de vanligaste frågorna som vi möter när vi är ute och informerar om Inre hamnen.

Listan kommer att fyllas på efterhand.

 

 

Vad händer med järnvägen?

Järnvägen kommer att ligga kvar, precis där den går idag. Den är en del av ett riksintresse (Oskarshamns hamn) vilket innebär att vi varken kan eller vill ta bort den. Istället får den nya stadsdelen utformas så att den fungerar tillsammans med järnvägen. Idag går det ca 1 tåg per dag genom Inre hamnen. I planeringen har vi tagit höjd för 5 tåg per dag och stämt av detta utifrån t ex buller, riskavstånd (t ex på grund av transport av farligt gods), urspårningsrisk etc. Våra beräkningar visar att det presenterade planförslaget klarar detta. Vi vill dessutom göra spårområdet mer tydligt än vad som idag är fallet. Genom att sätta upp pollare längs på båda sidor längs med hela spåret samt kanske också använda ett skiljande markmaterial framträder spåret mer. Man ska inte kunna vistas i spårområdet utan att vara medveten om att man faktiskt befinner sig på ett spårområde. Dock vill vi inte sätta staket eller stängsel längs spåret eftersom detta skulle innebära en stor barriäreffekt i staden. I städer med spårvagnar använder man mycket sällan staketlösningar och vi vill till varje pris undvika det i Oskarshamn också.

 Tågets maxhastighet är begränsad till 10 km/timma genom Inre hamnen, och vi tror att det finns goda förutsättningar för att minimera det oljud i form av gnissel som tåget idag ger upphov till. Att ha ett godståg passerande rakt genom staden ett par gånger per dag får vi välja att se som ett trevligt inslag – en påminnelse om den industristad vi lever i och hamnens betydelse för Oskarshamns uppbyggnad och karaktär.

Var ska transporterna till norra hamnen gå?

De ska, precis som idag, gå på Norra strandgatan. Vi planerar att sänka hastigheten genom området till 30 km/timma samt skapa en trevligare gatumiljö för att minska den upplevda barriäreffekten mellan nya bostäder och kajområdena.

På Norra strandgatan fraktas en del farligt gods. Konsekvenserna för ny bebyggelse med anledning av detta har utretts särskilt. Följande åtgärder har vidtagits i planförslaget för att transporterna ska kunna fortsätta gå i samma eller större utsträckning i framtiden:

·         Sänkt hastighet på de drygt 400 meter som passerar genom planområdet

 ·         Ca 200 m av vägsträckan flyttas 5-8 meter söderut för att ligga närmre järnvägen och öka avståndet till ny bebyggelse.

 ·         Ett skyddsavstånd på minst 8 meter mellan vägen och ny bebyggelse

 ·         Byggnadstekniska åtgärder vidtas längs med vägen såsom brandklassade fasader

 ·         Sovrum placeras inte med yttervägg mot Norra strandgatan utan in mot bostadsgården för att minimera eventuella bullerolägenheter

Ska ni bygga på Brädholmen och göra ett bostadsområde för några få?

Idag är Brädholmen, Skeppsbron och Skeppsbrokajen platser som används långt ifrån så mycket som de borde med tanke på det fantastiska läge som de har. Avsaknaden av trivsel och målpunkter är för stor. Vi vill att dessa områden ska vara levande och vara en naturlig del av oskarshamnarnas (och turisternas) stadsliv. Året runt.

Då krävs målpunkter, det krävs väl gestaltade och innehållsrika offentliga miljöer och det krävs att vi på riktigt börjar utnyttja den vattenkontakt som dessa områden besitter. Genom att bygga byggnader på Brädholmen kan vi skapa ett mindre och mysigare torg än det som finns idag. Byggnaderna ger torget väggar och möjliggör en inramning med ett par caféer och restauranger. Torget kan dessutom locka med aktiviteter såsom bad eller skridskoåkning. Med byggnaderna kommer också bostäder vilket gör att vi får ett naturligt flöde av människor i området – vi råder bot på ”ödekänslan”.

På detta sätt tror vi att Brädholmen kommer att bli en ännu attraktivare plats i framtiden. En levande plats som oskarshamnarna är stolta över och som är en självklar del av kvällspromenaden, morgondoppet (!) eller en plats att bara vara på.

Det finns ett stort behov av at få igång bostadsbyggandet i Oskarshamn. Att bygga i Inre hamnen är både attraktivt för exploatörer samtidigt som det är en hållbar och klok samhällsbyggnad.

Vem ska ha råd att bo där?

Det har inte byggts lägenheter på många många år i Oskarshamn, och det befintliga bostadsbeståndet är relativt billigt jämfört med många andra kommuner. Att bygga bostäder är dyrt i Sverige idag – oavsett var man bygger. Det kommer att vara ett prisglapp mellan befintliga bostäder och det som byggs i Inre hamnen. Värt att notera är dock att detta glapp uppstår var man än bygger i staden.

Vad bostäderna kommer att kosta vet ingen i nuläget. Det är inte kommunen som bestämmer bostadspriserna utan marknaden och de som slutligen vill och vågar investera i att bygga bostäder i Oskarshamn.

Kommunen har med hjälp av ett konsultföretag genomfört en marknadsanalys för att undersöka förutsättningarna för bostäder i Inre hamnen. En viktig slutsats i detta arbete är att det har funkat i andra kommuner med motsvarande läge och prisnivåer på befintligt bostadsbestånd.

Kan man bo i Inre hamnen när havsvattennivån stiger?

Ja, vi har tagit hänsyn till detta i planeringen. Vi har tagit höjd för att vattnet kan stiga successivt ca 80-100 cm på 100 år samt ytterlighetsomständigheter som extrem tillfällig höjning pga väder och vind om ytterligare 150 cm.

Var ska Latitud 57 och Hamnfestivalen ta vägen?

En ny evenemangsplats planeras till norra kajen, dvs området mellan Sjöfartsföreningens lokaler och Kustbevakningen. Här är tanken att stora ytkrävande evenemang håller till, medan de mindre med fördel kan hålla till på nya Hamntorget eller på andra platser inne i staden.

Man kan väl inte bada i hamnen?

Det är fullt möjligt redan idag, och det kommer att vara ännu bättre vatten när Inre hamnen genomförs. Dock vet vi att det finns ett stort mentalt motstånd hos Oskarshamnarna mot att bada i hamnen. Därför kommer vi också att titta på möjligheten att anlägga en bassäng i havet, kanske till och med med uppvärmt vatten…

Ska kajerna privatiseras?

Nej, alla kajer kommer att vara offentliga och promenadvänliga. De utgör den centrala delen av strandpromenaden mellan Gunnarsö och Havslätt som är under uppbyggande.

Det är ett stort projekt, nästan ett fantasiprojekt. Kommer det här verkligen att hända?

Detta är en av anledningarna till att planen just nu är ute på samråd - vi vill veta vad Oskarshamn tycker! Det finns självklart en stor och bred politisk förankring i projektet och vi jobbar med målet att byggstart ska ske 2017 vilket är tajt men fullt möjligt. Genomförandetiden kommer att vara lång, kanske 10-20 år innan allt är färdigt. Men det är avgörande att vi har en helhetsplan och ett mål att sikta mot under de här åren, samt att området givetvis ska upplevas tilltalande och trevligt även under de olika utbyggnadsetapperna.

Vi tror på projektet och känner en trygghet i det utarbetade planförslaget. Vi tror att Oskarshamn blir en ännu attraktivare stad genom den här stadsutvecklingen. Vi är beredda att satsa.