Omtag i planeringen för Brädholmen

Pågående detaljplanearbete för Brädholmen tar en kort paus. Höjder, exploateringsgrad och utformning ska bearbetas.

Planeringen för att utveckla Oskarshamns inre hamn pågår för fullt. Under sommaren vann detaljplanen för Norra Inre hamnen laga kraft. En viktig milstolpe i projektet som innebär att det nu finns en rejäl utbyggnadsresurs för attraktiva, vattennära bostäder i staden. Därtill betyder det att kommunen inom kort kan dra igång arbetet med Hamnparken, Hamntorget och nya gator.

Parallellt pågår detaljplanearbetet för Brädholmen. Under samrådet fick kommunen en hel del synpunkter till sig som man nu arbetar igenom. En viktig fråga handlar om utsikter, utblickar och påverkan på Oskarshamns stadsbild. Hur utvecklar vi Brädholmen till ett attraktivt stadsrum med plats för nya bostäder som på ett naturligt sätt vävs ihop med övriga staden? Det hänger också ihop med parkeringsfrågan. Få exploatörer har visat sig vara särskilt pigga på att ha nedgrävda parkeringsgarage vilket innebär att ett eventuellt parkeringshus skulle behöva bli ganska stort för att klara en omfattande exploatering.

Inom kort kommer samhällsbyggnadskontoret att presentera en delvis omarbetad plan över Brädholmen för politikerna. Bland annat tittar man på hur förtätning och ökad stadsmässighet vid de stora ytorna runt Skeppsbron skulle kunna resultera i att Brädholmen vävs ihop bättre med Hamngatan och staden. Man täpper till tomrummen och stadskärnan får krypa närmare Brädholmen på ett naturligt sätt. Dessutom studeras en lägre och ödmjukare exploatering av själva Brädholmen än vad som redovisades i samrådsförslaget för detaljplanen. Detta skulle sannolikt också innebära en betydande riskeliminering för projektet. Det tidigare förslaget förutsätter en stark lokal bostadsmarknad, kanske starkare än vad som är rimligt att anta. En lägre exploatering på Brädholmen skulle innebära en större trygghet i strävan efter ett bra slutresultat och troligen förkorta genomförandetiden betydligt.

 

Målet att Inre hamnen, inklusive Brädholmen, ska bli en självklar del av Oskarshamns naturliga stadsliv och dessutom erbjuda plats för nya bostäder står kvar. Idéer som torg, bad, uteserveringar och kajpromenader kommer att finnas kvar i det fortsatta arbetet som pågår för fullt. Kommunen hoppas kunna visa upp ett nytt förslag till detaljplan så fort som möjligt.

 

Läs mer om Inre hamnen på www.oskarshamn.com/inrehamnen2017-09-13