Inre hamnen i Oskarshamn ska omvandlas från industrihamn till en del av staden och stadslivet

Boende och besökande ska ha tillgång till vattnet i de allra centralaste delarna av staden. Nya boende- och arbetsmöjligheter, plats för möten, rekreation, aktiviteter och lek ska bidra till liv och rörelse och komplettera stadskärnan.

Stadens identitet ska speglas i gestaltning och utformning. Området ska ha fokus på hållbarhet och innovativa energilösningar, kommunens övergripande vision är att Oskarshamn ska vara ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet.

På denna sida beskriver vi vad som hänt och var vi är i processen.
 
 

2012 började det spännande arbetet

Sedan 2012 pågår planeringen av framtidens Inre hamn på Oskarshamns kommuns samhällbyggnadskontor. Ett flertal utredningar har genomförts där förutsättningarna för områdets omvandling klarnar alltmer. Att bygga ”stad” med bostäder, kontor, mötesplatser med mera på före detta hamn- och industrihamn är inte enkelt. Det finns en hel delkonflikter och omständligheter som måste lösas. Bland annat finns det bullerproblem från trafiken i området, det körs transporter med farligt gods och i de till stora delarna utfyllda markerna finns en del föroreningar. Men områdets möjligheter är ännu större. Med mer än en kilometer strand i bästa läge mitt i staden finns förutsättningar för en helt ny del av Oskarshamnsstad. En del som vänder staden mot vattnet och låter hamnen bli en del av stadslivet. Det finns möjligheter för nya bostäder i attraktiva lägen med gångavstånd till stadskärnans service och utbud, det framtida resecentrummet runt knuten och cykelavstånd över hela staden.

Under 2013 genomfördes parallella uppdrag för omvandlingsområdet. Tre utsedda arkitektteam arbetade i 5 månader med Inre hamnen, och detta arbete har varit en bra och viktig grund för såväl medborgardialog som fortsatt arbete. Du kan läsa mer om de parallella uppdragen här.

2014 har kommunen tillsammans med arkitektteamen utvecklat, förfinat och kvalitetssäkrat förslagen. Den 17 december presenterar kommunen ett förslag till helhetslösning för Inre hamnen i samband med att ett planprogram lämnas ut för samråd. Läs mer om planprogrammet under fliken "planprogram" ovan.

Under hösten 2015 har kommunfullmäktige godkänt Planprogrammet för Inre hamnen. Därmed finns ett tydligt ställningstagande till hur Oskarshamns kommun vill att området ska utvecklas i framtiden.

2016 har dominerats av arbete med detaljplaner i Inre hamnen, en markanvisningstävling för Brädholmen, projekteringsstart och mycket arbete med utformningen av de nya spännande stadsrummen i norra Inre hamnen. Detta år förvärvade kommunen även ca 7000 kvadratmeter mark som ska iordningsställas till en ny park mitt i den gamla fabriksmiljön.

Under 2017 kunde detaljplanen för Norra Inre hamnen vinna laga kraft, och byggandet således påbörjas. Först ut är gatumark och Hamnparken. En detaljplan för Brädholmen har varit ute på samråd. Därefter har denna bearbetats på flera sätt samtidigt som planområdet har utökats. Ett nytt samråd är att vänta under 2018.

Planeringen av Inre hamnen i Oskarshamn genomförs av Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadskontor och finansieras medhjälp av mervärdesavtalet som är ett avtal mellan Oskarshamns kommun,Östhammars kommun samt Svensk Kärnbränslehantering AB och dess ägare.
 

Kontakt

Erik Hjertqvist, planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Oskarshamns kommun
E-post: erik.hjertqvist@oskarshamn.se
Tel: 0491-881 43