Oskarshamns största stadsutvecklingsprojekt

Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Under hösten 2017 sattes spaden i jorden!

Först ut kommer de offentliga platserna i Norra inre hamnen. Här byggs nya gator och en ny park som ska stå klart under 2018. De privata fastighetsägarna i området jobbar parallellt med att skapa nya bostäder. Läs mer om de nya platserna som byggs under fliken "Stadens nya platser".

Samtidigt pågår planeringen för Brädholmen och Skeppsbron fortfarande. En ny detaljplan beräknas vara klar i slutet av 2018 eller i början av 2019. Detaljplanen syftar till att öka förutsättningarna för ett rikt och vattennära stadsliv. Ca 100 nya bostäder möjliggörs också i detaljplanen.

Idéillustration över ett helt utbyggt Inre hamnen

IDÈSKISS. Illustration över hur planområdet skulle kunna se ut när det är fullt utbyggt. Originalbilder Mandaworks/ADEPT samt Nyréns Arkitektkontor AB.

Det är en omfattande stadsomvandling på gång. Industrimark ska bli stadsmiljö, och inom området finns många aspekter att ta hänsyn till. Därför har vi gjort ett planprogram som håller ihop helheten. Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige 2015 och styr nu utvecklingen av Inre hamnen. Under 2017 var den första detaljplanen för området färdig, och nu pågår byggnationen av de norra delaran av den nya stadsdelen.

Planprogrammet hittar du i sin helhet här!

Det finns många frågor och funderingar kring stadsutvecklingsprojektet. De vanligaste frågorna och svaren kan du hitta i vår FAQ.

EN NATURLIG DEL AV STADEN OCH STADSLIVET
Stadsdelen Inre hamnen är oskarshamnarnas plats. Här kan man bo, träffas för att fika, sola och bada, promenera längs kajen, gå på konsert, hyra en båtplats, åka skridskor och bli kär.

Ambitionerna är högt satta – på alla områden. Det gäller miljöhänsyn, arkitektur, lösningar för trafik och gatumiljö, bostäder till olika målgrupper och platser för allmänheten. Genom att förädla det strandnära läget får Oskarshamn ytterligare kvaliteter. Idag dominerar trafik och asfalt. Nu sätter vi människan i centrum. Med gångstråk, grönska och en levande kajsträcka lockar Inre hamnen både invånare och turister.

BOSTÄDER FÖR 1 000 PERSONER
Det finns ett stort behov av fler lägenheter i Oskarshamn. Att förtäta staden är det mest hållbara sättet att planera nya bostäder. I Inre hamnen finns redan mycket av infrastrukturen på plats vilket gör det till ett resurssnålt område att utveckla. Dessutom är läget attraktivt, med närhet till både hav och centrum. När stadsdelen är fullt utbyggd kan cirka 1 000 personer bo här.

GRÖN MILJÖ
Klimatsmart tänkande och innovativa energilösningar ska styra all nybyggnation. Allt material ska uppfylla krav på bra miljöval. Takytor och väggar ska användas klimatsmart – de kan kläs med solpaneler eller göras till biotoptak eller gröna väggar. Nya gång- och cykelstråk och cykelparkeringar ska gynna miljövänliga transporter. Den nya stadsdelen kan bli en demosite för spridning av tekniker och kunskaper kring framtidens energilösningar.

OMRÅDET
Inre hamnen är ett stort planområde som kommer att byggas under tiotals år innan det står helt klart. Det ligger mer eller mindre mitt i staden med ett par minuters promenad till stadens båda torg. Den totala ytan är ca 12 ha och består bland annat av mer än 1200 meter kajsträcka. Se planområdet här!